Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Το πλαίσιο της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην σύγχρονη Αλβανία

Πρόκειται για μεταπτυχιακή εργασία του κ. Αθ. Χουλιάρα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,Θεσσαλονίκη 2014)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ εργασίας (από τον ίδιο τον κ. Α. Χ.)

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια επισκόπηση της ελληνό- γλωσσης εκπαίδευσης στο χώρο της σημερινής Αλβανίας και ειδικότερα στην περιοχή της βορείου Ηπείρου.Σκοπός της ερ- γασίας μας είναι να αναδείξουμε την ελληνόγλωσση εκπαί- δευση,κυρίως όπως αυτή παρουσιάζεται,καθώς και τις προ- οπτικές της για το μέλλον.Η έρευνα μας βασίστηκε τόσο στην βιβλιογραφία,αλλά και σε υλικό που συγκεντρώθηκε από επι- τόπια έρευνα στο χώρο της Αλβανίας σε ελληνόφωνα σχολεί- α (μειονοτικά-ιδιωτικά),το οποίο αξιοποιήσαμε και παρου- σιάζουμε την εικόνα που επικρατεί στην ελληνόγλωσση εκ- παίδευση σήμερα.Στο χώρο της βορείου Ηπείρου και γενικό- τερα στον ευρύτερο χώρο της Ηπείρου,η ελληνική παιδεία άνθησε από αρχαιοτάτων χρόνων με ξακουστά σχολεία,όπου αναπτύχθηκε η ελληνική παιδεία,η γλώσσα και ο πολιτισμός.Μετά την ίδρυση του Αλβανικού κράτους και την προσάρτηση της βορείου Ηπείρου σε αυτό,η ελληνική παιδεία και εκπαίδευση αντιμετώπισε πολλά προβλήματα και άρχισε να συρρικνώνεται μετά την συστηματική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προ- σπάθεια εξαλβανισμού της ελληνικής μειονότητας από το Αλβανικό κράτος.Μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού και τον εκδημοκρατισμό του Αλβανικού κράτους,η ελληνική μειονότητα εμφα- νίζεται ξανά δυναμικά και διεκδικεί τα δικαιώματά της.Μετά την πρώτη δεκαετία,περίοδο ανακα- τατάξεων στην προσπάθεια εκδημοκρατισμού του Αλβανικού κράτους,η ελληνική εκπαίδευση και η ελληνική μειονότητα παρουσιάζει σημάδια σταθερότητας,αν όχι βελτίωσης.
Η πρωτοτυπία της εργασίας μας είναι ότι παρουσιάζουμε αναλυτικά τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της ελληνόφωνης εκπαίδευσης σήμερα (σχολεία,μαθητές,εκπαιδευτικοί,προγράμματα δι- δασκαλίας),τα προβλήματα και τα αιτήματα που διατυπώνει η ελληνική μειονότητα για την ελλη- νόγλωσση εκπαίδευση.Όλα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν εφαλτήριο για την βελτίωση και την προώθηση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Αλβανία.
Η επιθυμία της Αλβανίας για ένταξη στην ευρωπαϊκή ένωση την υποχρεώνει να εφαρμόσει πιστά τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που επιβάλει το ευρωπαϊκό δίκαιο,μεταξύ αυτών και την πλήρη ελευθερία στην άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας.
Γενικά,η εικόνα της εκπαίδευσης της ελληνικής μειονότητας στο χώρο της βορείου Ηπείρου για το σχολικό έτος που διανύουμε 2013-2014 θα λέγαμε πως,αν και υπολείπονται πολλά ακόμα να γίνουν, παρουσιάζει μια εικόνα που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για ένα καλύτερο μέλλον και για μια α- ναγέννηση της ελληνικής παιδείας στην βόρειο Ήπειρο,αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Αλβανίας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια να σχετίζονται με την ανάρτηση και να είναι ευπρεπή.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.