Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Χαοτική Δυναμική του 1821 (2014) pdf


Χαοτική Δυναμική του 1821

…η δυναμική ανάλυση και η θεωρία του Χάους είναι χρήσιμες στον σύγχρονο ιστορικό όχι τόσον για τα μαθηματικά τους εργαλεία προς επαγωγική ανάλυση εμπειρικών υποθέσεων (empirical hypotheses) περί παρελθόντων φαινομένων —διότι τότε η ιστοριογραφία θα μα-θηματικοποιείτο υπέρ του δέοντος ως "αναδρομική" εφαρμογή της Στρατηγικής Ανάλυσης επί του παρελθόντος (ενώ αυτή η ανάλυση επικεντρώνεται, ως επί το πλείστον, επί παρόντων ή μελλοντικών φαινομένων)— όσο για τα μεθοδολογικά τους εργαλεία (methodo-logical tools) προς αναγωγική ανάλυση ιστορικών φαινομένων: Η ιστορική ανάλυση είναι κατά κανόνα αναγωγική, διότι ο ιστορικός καλείται να αναλύσει αίτια και επιπτώσεις σε εξελικτικό (και άρα δυναμικό) πλαίσιο, ερειδόμενος επί πληροφορήσεως (ιστορικά δεδο-μένα) η οποία συνήθως καθίσταται όλο και περισσότερο ελλιπής καθώς ο χρόνος του ιστορικού φαινομένου απομακρύνεται στο παρελθόν.
Δεδομένου μάλιστα ότι ο Αγώνας της Παλιγγενεσίας κλιμακώθηκε από εθνικό (Ελληνο-Τουρκικό) σε περιφερειακό (πολυηπειρωτικό) πόλεμο, κάθε μελλοντική προσπάθεια ιστοριογραφικής περι-γραφής και αξιολόγησής του είναι προκαταδικασμένη να διολισθήσει σε φιλολογικό αφήγημα (ή και παραλήρημα) περί ηρώων και αντιηρώων —το οποίο ίσως να είναι ευανάγνωστο (ή και τερπνό) μεν, ελάχιστα χρήσιμο (ή και παραπλανητικό) δε— ειδικά εάν ο ιστοριογράφος προσεγγίσει το Έπος του 1821 με φιλολογικές (γραμμικές) μεθόδους και μόνον, ήτοι απλώς ως παραδοσιακή χρονολογική (γραμμική) παράθεση γεγονότων, χωρίς δηλαδή προηγουμένως να αναζητήσει στοιχειώδη γνωσιο-λογική χείρα βοηθείας σε πολυδιάστατο επίπεδο.
Ενδεικτικά, στην ελληνική ιστοριογραφία, όπως και στην εν γένει παγκόσμια βιβλιογραφία, όλα τα ιστοριογραφήματα περί του Αγώνα της Παλιγγενεσίας είναι προϊόντα συγγραφικών προσπαθειών από μεμονωμένους ιστοριογράφους: Δεν υπάρχει κυριολεκτικά ούτε ένα βιβλίο, ούτε μία μονογρα-φία, περί εκείνου του χαοτικού φαινομένου που να προήλθε από συλλογική προσπάθεια επαϊόντων με αλληλοσυμπληρωματικό γνωσιολογικό υπόβαθρο (στρατιωτικών, στρατηγικών αναλυτών, διε-θνολόγων, πολιτειολόγων, μαθηματικών, οικονομολόγων, κοινωνιοψυχολόγων, ιστορικών, φιλολό-γων, θεολόγων, κ.ο.κ.).
Εν τούτοις, η επαρκής κατανόηση του γενικοτέρου φαινομένου, ήτοι του πολυδιάστατου και χα-οτικού Αγώνα της Παλιγγενεσίας, προϋποθέτει μια αντίστοιχη συγγραφική προσέγγιση (γνωσιο-λογικώς πολυδιάστατη και αναλυτικώς δυναμική) προς στοιχειώδη κατανόηση κάθε συναφούς ειδικοτέρου συμβάντος ή επί μέρους φαινομένου το 1821-1833 και έκτοτε.
Chaotic Dynamics οf the Greek Wαr οf Independence 243-244, (2014).

Κάντε λήψη του βιβλίου πατώντας τον ακόλουθο τίτλο: 


Γιάννης Βασ. Πέππας, Φιλόλογος