Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Η πολεμική διακήρυξη των Υδραίων (16.4.1821)


Η πολεμική σημαία της Ύδρας στο 1821

Την 16 Απριλίου 1821 («συμπτωματικά» ημέρα αναδύσεως του λειψάνου του Γρηγο-ρίου Ε΄ από τον βυθό του Κερατίου κόλπου),οι Υδραίοι εξέδωσαν την εξής πολεμική διακήρυξη:

« Εν ονόματι τού Θεού Παντοκράτορος.

   Το Ελληνικόν έθνος βεβαρυμένον πλέον να στενάζη υπό τον σκληρόν ζυ-γόν,υπό τον οποίον τέσσαρας περίπου αιώνας καταθλίβεται επονειδιστι-κώς,τρέχει με γενικήν και ομόφωνον ορμήν εις τα όπλα,διά να κατασυντρί-ψη τας βαρείας αλύσους τας υπό των βαρβάρων Μωαμεθανών περιτεθεί-σας εις αυτό. Το ιερόν όνομα τής ελευθερίας αντηχεί εις όλα τα μέρη τής Ελλάδος, και πάσα ελληνική καρδία αναφλέγεται από την επιθυμίαν τού να επαναλάβη το πολύτιμον τούτο δώρον τού Θεού, ή ν’ απολεσθή εις τον υ-πέρ τούτου αγώνα. […]
        Οι απόγονοι των ενδόξων εκείνων ανδρών,οίτινες ετίμησαν το αν-θρώπινον γένος με τας υψηλάς αυτών αρετάς και εφώτισαν τον κόσμον, μάχονται υπέρ τής ελευθερίας εναντίον εις τούς τυράννους των,βαρβά-ρους απογόνους τού βαρβάρου Οσμάνου,τούς εξολοθρευτάς των επιστημών και τεχνών και εχθρούς τής ιεράς θρησκείας τού Ιησού Χριστού. Τις θέλει είσθαι ποτε τοσούτον απάνθρωπος ώστε να γένη σκληρός εις την φοβεράν ταύτην περίστασίν μας, ή να μη εύχηται υπέρ ημών;

Εξεδόθη εις την Καγκελαρίαν τής νήσου Ύδρας, την 16 Απριλίου 1821.

Οι κάτοικοι τής νήσου Ύδρας.»


Πηγή: Ιωάννης Δ. Παπακωνσταντίνου, Το Φιλελληνικό Τελεσίγραφο Πολέ-μου της Ρωσίας κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1821 (Το κοσμοϊστο-ρικό γεωστρατηγικό επίτευγμα του Καποδίστρια)  [www.istorikathemata, 4 Μαΐου 2016].

Δείτε ακόμα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια να σχετίζονται με την ανάρτηση και να είναι ευπρεπή.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.