Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

Μετακινήσεις Ελλήνων στην Ευρώπη κατά την αρχαιότητα & προϊστορία

Πρόκειται για δύο (από τα παρά πολλά αποδεικτικά και αυξανόμενα) παλιότερα κείμενα του αείμνηστου Κωνστα-ντίνου Γεωργανά στον ΔΑΥΛΟ (τ. 220 & 91). Καταφαίνεται η αυτοχθονία των Ελλήνων (θέση που συμ-μερίζεται και προωθεί τούτος ο ιστότοπος),καθώς και το επίπλαστο της καθόδου στον Ελληνικό χώρο διάφορων τυχάρπαστων φύλων.Στο βαθμό βέβαια,που ήταν αυτό δυνατόν από τους περιορισμούς χώρου των δημοσιεύσεων σε περιοδικό.Έγραφε ο ερευνητής (τ. 91,Ιούλιος 1989,σελ. 5205): 
Οι θεωρίες περί καθόδου φύλων και φυλών στην Έ λ λ ά δ α , και μάλιστα κατά τη «χθεσινή» ιστορία, που ακόμη και σήμερα διδά-σκεται στα παιδιά μας όλως αορίστως, ιδιαίτερα μάλιστα το «εύρημα» της καθόδου « Ι ν δ ο ε υ ρ ω π α i ω ν » («φυλής» χωρίς προέλευσι και συγκεκριμένη βάσι και χώρα, χωρίς κάποια φυλε-τικά γνωρίσματα, χωρίς πίστι σε ωρισμένους θεούς, και το κυρι-ώτερο χωρίς έ δ ρ α όπου να διετηρήθη αυτό το έθνος ή έστω να υπήρξε κάποια χρονική περίοδο ωρισμένη σε συγκεκριμένο χώρο όπου να κατέλιπε τα ίχνη του), χωρίς έστω και ένα από τα κατελθόντα αυτά «φύλα» να διακριθή και διατηρήση την ε θ ν ι κ ή του συνείδησι και ταυτότητα, εδώ ή και αλλαχού, τέλος δε ή... προτίμησί τους να εγκατασταθούν μόνο στον ελλαδικό χώρο καθιστούν υ π ό π τ ο υ ς  τ ο υ ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ς  και σημερινούς υποστηρικτάς αυτής της α β ά σ ι μ η ς θεωρίας, που δεν επέτυχαν να φέρουν στηρίγματα αυτού τού π λ ά σ μ α τ ο ς.
Όχι μόνον δεν κατήλθαν φύλα και φυλές στην Ελλάδα ποτέ και από οπουδήποτε, αλλά τα γηγενή φύλα (αυτόχθονες), σχηματικώς παριστωμένης της δράσεώς τους με τον ήλιο των Μακεδόνων βασιλέων, που οι ακτίνες του εκτινάσσονται προς όλες τις κατευθύνσεις, διά των περιφήμων  Α ρ γ ο ν α υ τ ώ ν και των συνεχών εκστρατειών τους, διεσπάρησαν σε όλη την οικουμένη, όχι για να κατακτήσουν και δημιουργήσουν δούλους, αλλά να διαφωτίσουν και απελευθερώσουν τους λαούς από τις προλήψεις και την αμάθεια. Γι' αυτό η αποδοχή τους πάντα ήταν ανεπιφύλακτη, και κατέστησαν οι γ ε ν ά ρ χ α ι και οδηγοί των λαών. Αργοναύται υπήρξαν ή ρ ω ε ς, η μ ί θ ε ο ι και θ ε ο ί των  Ελλήνων.
Πέρα όμως απ΄ την καθαρή αυταξία των κειμένων,υπάρχει και ενδιαφέρον ως προς το Άρβανον της Ηπείρου.Στο ένα κείμενο (τ. 220,Απρίλιος 2000) διασταυρώνεται/επιβεβαιώνεται η εκ των Ελληνικών προέλευση του τοπωνυμίου: 
 Στο Hydne Park του Λονδίνου δεσπόζει η ηρωϊκή βασίλισσα της Αγγλίας Boa Dicea, αγέρωχη επί δρεπανη-φόρου άρματος, πού αντιμετώπισε τούς Ρωμαίους.
Ουδείς εσκέφθη ότι το δρεπανηφόρο άρμα είναι ελληνικό, το όνομά της Boa/dicea-> Βοα/Δικεα-> Βού/Δικαία ή η Δικαία βοός=Διός (βασίλισσα). Η Αγγλία  εκλήθη ΑΙbion προφανώς εκ του αλφός-> λευκός, ως άλφιτα-> άλευρα, Αλφειός-> λευκός ποταμός ρέων επί βράχων, άλφη-> λεύκη κατά Ιπποκράτη, Άλπεις-> Λευκά óρη (χιονισμένα). ΑΙbion -> η Λευκή, διότι πρώτη από θαλάσσης ή αέρος εικόνα της είναι οι λευκοί βράχοι του Ντόβερ. Ο ποταμός Τάμεσις- > Thames-> Th(y)ames -> Θύαμις εκ του ποταμού της Ηπείρου, νυν Καλαμά.
Και στα δύο κείμενα υπάρχει ικανή αναφορά στους Δρυίδες (< δρυς).Η ιερά δρυς αποτελούσε σύμβο-λο της Δωδώνης και συνδέεται άμεσα με τις απαρχές της Ηπείρου και της Ελλάδας.

Κάντε λήψη: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια να σχετίζονται με την ανάρτηση και να είναι ευπρεπή.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.